ارتباط با ما

شرکت بهداشت مقصود

آدرس: مشهد، شهرك صنعتي توس، فاز 1 ميدان دوم بلوار كوشش شمالی،شرکت بهداشت مقصود
صندوق پستی: 1611-91375

شماره تماس:35152000 -051 (98+)

شماره فکس: 35413600 -051 (98+)

آدرس ایمیل: Maghsoudhealth@maghsoudgroup.com