شرکت بهداشت مقصود

وجه شاخص و آشکار این مرکز با سایر مراکز بهداشتی درمانی واحدهای تولیدی را می توان در ساختار فیزیکی و تجهیزات فنی و همچنین توجه ویژه به امر تقدم اصول پیشگیری بر درمان دانست بر همین اساس انجام معاینات و آزمایشات دوره ای سالانه و آموزش های ایمنی و بهداشتی حین کار و نظارت ها و پایش های ایمنی روزانه و پایش عوامل محیطی با دستگاه های اندازه گیری صورت می گیرد .

دارای تاییدیه های اداره استاندارد و وزارت بهداشت